Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm alebo 50 odtieňov sivej hmoty.

Aspergerov syndróm podľa Národného centra zdravotníckych informácií vieme v rámci medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10-SK platnej k 1.7.2021 identifikovať ako poruchu s neistou nozologickou platnosťou (pozn. aut.: nozológia – náuka o triedení chorôb). Charakterizuje rovnaký typ kvalitatívneho zhoršenia vzájomných sociálnych interakcií, akým sa vyznačuje autizmus, spolu s obmedzeným, stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a činností. Od autizmu sa odlišuje v prvom rade tým, že chýba celkové oneskorenie v reči alebo v poznávacom vývine. Porucha býva často spojená s výraznou ťarbavosťou. Abnormality majú silnú tendenciu pretrvávať aj do dospievania a dospelosti. Niekedy sa v skorej dospelosti zjavujú psychotické epizódy 4.

Čo je ale podstatou tejto definície a čo pre nás znamená v bežnom živote?

V nasledujúcom článku objasňujeme Aspergerov syndróm v 50-tich stručných bodoch, čo všetko si pod uvedenou definíciou môžeme predstaviť. S niektorými charakteristikami sa stretávame aj vo vývoji zdravých detí, odlišná je ale oveľa vyššia miera zaujatia, neodkloniteľnosti, lipnutia, rovnakosti (stereotypia) a početnosti opakovaní (repetitívnosť).

 1. Aspergerov syndróm (ďalej „AS“) je vrodenou vývinovou poruchou, nedá sa liečiť, jeho prejavy však vieme zmierňovať. Niekedy nazývaný aj ako „sociálna dyslexia“. Intelekt u ľudí s AS je v pásme normy, alebo vyšší, má vplyv na úroveň dosiahnutého vzdelania a úroveň samoobslužných zručností. 7,10
 2. Celkový mentálny vývoj nie je oneskorený, často sú deti považované za nadpriemerne inteligentné, skoro poznajú písmená a čísla, v ranom veku vedia čítať a počítať, majú encyklopedické či technické záujmy i nad úrovňou svojho veku. 9
 3. Môžu mať však pridružené rôznorodé ťažkosti psychického charakteru ako porucha pozornosti, hyperaktivita, úzkostné, panické a depresívne stavy, sociálne fóbie či obsedantno kompulzívna porucha. 6
 4. Motorický vývoj môže a nemusí byť spomalený. Niektoré deti majú ťažkosti s koordináciou pohybov, chôdza a beh môžu byť zvláštne, iné vykazujú stereotypné autostimulačné pohyby (napríklad poskakovanie či trepanie prstami), objavovať sa môžu rôzne tiky a grimasy na tvári. 9
 5. Niektorí ľudia s AS s pomocou rôznych nácvikov a individuálneho empatického prístupu zvládnu bežnú dochádzku do školy. Pokiaľ si vhodne vyberú i zamestnanie a životného partnera, môžu viesť celkom bežný život. Okolím môžu byť prijímaní ako ľudia zvláštni, svojskí. 10
 6. Na druhej strane spektra existujú deti, ktoré sa bez asistenta kvôli svojmu problémovému správaniu nezaobídu už ani v materskej škole. Behom školskej dochádzky môžu mať obrovské problémy aj napriek tomu, že je v triede prítomný asistent učiteľa. Pre niektoré deti je výhodnejšia dochádzka do špeciálnej školy. Potom, čo opustia školu, nemôžu si za bežných podmienok nájsť prácu, alebo v nej opakovane zlyhávajú. Kvôli svojim ťažkostiam nie sú schopní naviazať partnerský vzťah, alebo o to ani nestoja. 10
 7. Deti s AS môžu a nemusia mať oneskorený vývoj reči. Vo veku 5 rokov však zvyknú hovoriť už plynulo. Často sa učia rozprávať akoby spamäti, reč býva nápadne mechanická a formálna, kopírujúca výrazy dospelých. Ťažkosti s pragmatickým používaním reči, málokedy zodpovedá sociálnemu kontextu situácie. Vykrikujú nesúvislé vety, lipnú na témach bez toho, aby ich zaujímala reakcia a záujem poslucháča. Ťažko sa zapájajú do kolektívu vrstovníkov. 10
 8. Problém vo verbálnej komunikácii. Doslovné chápanie povedaného, ťažkosti s chápaním kontextu situácie. Ťažkosti aj s chápaním vtipov a irónie, čo vedie k prejavom sociálne veľa krát ťažko akceptovanému správaniu. 2,7,10 Ak chceme, aby doniesol „topánku“, asperger potrebuje presnú inštrukciu – teniska, lodička, papuča…. vráti sa s prázdnymi rukami. A nevie sa opýtať, lebo nevie, prečo tomu nerozumie.
 9. Jedinci s AS problematicky dekódujú neverbálnu komunikáciu druhých ľudí. Je pre nich ťažké z výrazu tváre, postoja tela alebo gesta usudzovať, čo si ľudia myslia. Nie sú tak schopní „prečítať“ emocionálne signály, ktoré druhá osoba s pomocou neverbálnej komunikácie vysiela. Obzvlášť majú ťažkosti chápať jemné a komplexné pravidlá, ktorými sa neverbálna komunikácia riadi. 2,7,10
 10. Vyhýbavosť voči spoločenským akciám, konverzácii v práci i mimo nej. 2,10
 11. Asperger dokáže tráviť veľa času sám, zabaví sa vlastnou hrou, netúži po spoločnosti. Ak jedinci s AS vyhľadávajú spoločnosť, často sú to mladší alebo starší ľudia. S rovesníkmi si nerozumejú. 10
 12. Ťažkosti s tímovou prácou. Súťaživosť, pravidla hier, či dokonca zmysel pre fair-play ostávajú pre mnohé deti s AS nepochopiteľné. Ťažkosti začať projekt, nechuť k súťaženiu, neprimerané reakcie pri prehrách. 2,10
 13. Rigidné (nepružné) a čiernobiele myslenie. Mnoho jednotlivcov s AS lipne na pevnom dodržiavaní pravidiel podľa presvedčenia „Keď sa niečo naplánuje, tak sa to musí vždy spraviť“. Polaritné presvedčenia sú tie, pomocou ktorých títo ľudia myslia a udalosti hodnotia čiernobielo. Jedná sa o postoje typu „buď biela alebo čierna, nič medzi tým“, ktoré môžu znieť „buď som najlepší, alebo najhorší“, „buď budem v niečom najlepší, alebo to robiť nebudem“. 6
 14. Jednotlivci s AS ťažko chápu potreby druhých ľudí, chýba im empatia a pôsobia egocentricky, z čoho vyplýva aj niekedy až prílišná kritickosť. Niekedy sú označovaní za „ignorantov“. Majú obmedzenú schopnosť poskytnúť útechu. Často dochádza k sociálne zahanbujúcim otázkam, či bez kontextu, zameraným na predmety a témy ich záujmu. 10
 15. Stres, frustrácia a nahnevané reakcie na prerušenie. 6 Záchvaty hnevu, sebapoškodzujúce a agresívne správanie. 1,8
 16. Jednotlivci s AS majú obmedzenú schopnosť vyjadriť svoje pocity. Často potom zistíme, že je dieťa v strese a zhoršuje sa jeho správanie. Pridružené sú aj ťažkosti s vyjednávaním pri konfliktoch či pri vlastnej obhajobe, nevedia požiadať o pomoc alebo vyhľadať útechu. 10
 17. Sociálna naivita, častá obeť šikany. 10 Schopnosť obrany detí s AS je kvôli sociálnej nešikovnosti voči posmievačom alebo trýzniteľom minimálna. 2,7,9
 18. Schopnosť ovládať vlastné správanie je znížená. Ťažkosti akceptovať komplimenty, vtipy alebo kritiku. Deti s Aspergerovým syndrómom tak často podliehajú nekontrolovateľným záchvatom zlosti a bývajú náladové. 10
 19. Záujmy mávajú úzky a lipnúci charakter. Medzi obľúbené okruhy záujmov patria encyklopedické záujmy, dopravné prostriedky, počítače či programovanie, vesmír, mapy, vlajky, kreslenie, zbierky. V podstate všetko, v čom sa dá vystopovať určitý poriadok alebo aspoň prvky opakovania. Mnoho detí s AS venuje veľkú pozornosť číslam. Časté je memorovanie textov, informácií najrôznejšieho charakteru. 9,10
 20. U niektorých jednotlivcov s AS sa stretávame až s neprimeranými únikmi do sveta fantázie. Dôvodom sú ťažkosti v sociálnej interakcii v reálnom svete, ktoré vedú k úniku do sveta, ktorý si dieťa samé vytvorí alebo odkopíruje (z televízie či knihy). Fantazijný svet je bezpečný a predvídateľný, čo sa o reálnom svete povedať nedá. 9
 21. Znížená adaptabilita, zmeny v navyknutom poriadku a rutine často znášajú s veľkými ťažkosťami. Reakciou býva rigidné správanie vo forme rituálov, ktoré deti s AS smerujú voči sebe i svojmu okoliu, t.j., že rituály samy vykonávajú a vyžadujú ich aj od druhých ľudí, až obsesívna túžba po ich dodržiavaní. Obľubujú repetitívne a stereotypné správanie. 1,3,8 Nepružne reagujú na zmeny. 2,7,10
 22. Ťažkosti s neštruktúrovaným časom. Vyžadujú štruktúry – majú charakter predvídavosti a opakovanosti. Štruktúrované učenie je pre ľudí s AS je jednou z najefektívnejších foriem vzdelávania. 6,9
 23. Hypersenzititiva a hyposenzitivita – precitlivenosť alebo malá citlivosť (sluch, zrak, chuť, čuch, hmat). 1,8 Následne tendencia „stratiť sa“ kvoli senzorickému preťaženiu 2,10
 24. Dieťa a AS je fascinované určitými zrakovými podnetmi, ako sú napríklad svetlá, tiene, hrany predmetov či trblietavé veci a vydrží ich dlho pozorovať. 10
 25. Fascinácia aj zvukmi či predmetmi – opakované vyhľadávanie určitých zvukov, nadmerné ovoniavanie či olizovanie predmetov. 9
 26. Fascinácia pohybom – tečúca voda, padajúce predmety, listovanie kníh, cinkanie kľúčmi, otváranie a zatváranie dverí. 10
 27. Zvláštnosti v spojitosti s jedlom a stravovaním 1,8 (suché rožky, čisté cestoviny, alebo jedlá len určitej farby). Akceptovanie len niekoľko základných potravín. 2
 28. Poruchy spánku – problémy so zaspávaním, prerušovaným spánkom alebo nedostatočne dlhým spánkom. 1,2,5,6,8
 29. Poruchy gastrointestinálneho traktu – chronická zápcha, chronická hnačka, meteorizmus, zápalové črevné ochorenia, gastritída. 5
 30. Poruchy imunity – zvýšený výskyt autoimunitných ochorení, alergie, astma. 5
 31. Sklony k perfekcionizmu a následné pomalé plnenie úloh. Nadmerné dopytovanie. 2,10
 32. Prehliadanie alebo zabúdanie úloh bez formálnych pripomienok. 10 Ťažkosti v schopnosti plánovať, rozhodovať sa, organizovať a myslieť v škále možností. 7,9
 33. Jednotlivci s AS často zlyhávajú v praktických zručnostiach (obliecť sa podľa počasia, nakúpiť si jedlo na víkend, vkusne sa obliecť, opýtať sa na cestu, dodržiavať hygienu). 9
 34. Dieťa s AS si pamätá detaily a všíma si, čo si bežne nevšímame. Nevie názov obľúbenej rozprávky, začne opisovať ako začína – ani nie tak dej, ako úplný začiatok, vrátane zobrazenia úvodných titulkov. 10
 35. Minimálna alebo žiadna snaha o fyzický kontakt, alebo naopak, potreba silného objímania, dotýkanie či hladkanie cudzích ľudí, nedodržiavanie intímnej vzdialenosti. 10
 36. Vyhýbanie sa očnému kontaktu alebo naopak prenikavý očný kontakt, prípadne pohľad „cez človeka“. 10
 37. Spontánnosť – obmedzená v sociálnej interakcii alebo naopak prílišná bez domyslenia následkov. 10
 38. Skokový vývoj, dieťa nechce vykonávať vec do tej doby, dokiaľ si nebude isté, že to zvládne samé. 10
 39. Ťažkosti s koordináciou pohybu, v kresbe a grafomotorike, prípadná dysgrafia. Približne polovica jednotlivcov s AS je výrazne neobratnejšia ako ich vrstovníci, a to v oblasti jemnej i hrubej motoriky. 9
 40. Často je prítomný výrazný negativizmus. Veľa vecí a činností jednotlivec s AS odmieta, hnevá sa a je ťažké primäť ho spolupracovať. Pri spolupráci, ak to nie je oblasť jeho záujmu, má veľmi veľký problém so sústredením, udržať pozornosť, dodržiavať poriadok a zostať v kľude 2,10
 41. Obrazové myslenie. Slová môžu byť pre dieťa s AS veľmi abstraktné a ťažké na predstavenie si konkrétnej situácie či predmetu. 7,10
 42. Aspergeri sú veľmi dobrí v učení sa faktov a majú výborný potenciál pre počítačové programovanie. Častý je nerovnomerný profil schopností, u niekoho prevažuje technické myslenie, u iného humanitné a pamäťové schopnosti. 9
 43. V mnohých situáciách, kde by sa bežní ľudia cítili ohrození alebo vyprovokovaní, jednotlivcami s AS to nepohne a zachovajú si chladnú hlavu. Nepociťovanie strachu pri reálnom nebezpečenstve. 1,8
 44. Určité charakteristiky AS môžu mať na jednotlivca pozitívny prínos. Odlišný, netypický spôsob myslenia môže viesť ku kreatívnym spôsobom riešení problémov či situácií. Špecifický spôsob uvažovania nezaťažený rôznymi klišé môže priniesť objavné riešenia, ktoré ocení celá spoločnosť. 9
 45. Asperger si svoju odlišnosť uvedomuje
 46. Nie sú veľké rozdiely vo vnímaní medzi ženami s AS a mužmi s AS. 9,10
 47. Dievčatá vedia svoj deficit lepšie maskovať, preto v diagnostike prevládajú chlapci nad dievčatami. 9
 48. Pre optimálny vývoj a včasnú intervenciu je vhodné, aby diagnostika prebehla čo najskôr, okolo 3-4 roka života dieťaťa. Diagnostika je však užitočná v každom veku.
 49. S vekom a výchovou vieme veľa prejavov zmierniť a jednotlivec s AS sa vie začleniť do spoločnosti, tj. si založiť rodinu a žiť plnohodnotným životom 9,10
 50. Je veľmi dôležité neustále podporovať samostatnosť človeka s AS a jeho motiváciu pracovať. Pre ľudí s AS je vhodná taká práca, ktorá je im niečím blízka, ktorú budú vykonávať so záujmom a ktorá poskytuje také podmienky k práci, ktoré im vyhovujú – napríklad menší kolektív, práca z domu, kľudné prostredie, rovnaká rutinná práca. V ideálnom prípade sa predmetom práce stáva ich vyhranený záujem – testovanie PC hier, grafika, ale aj veda či medicína. 6,9

 

Aspergerov syndróm je fenomén, ktorý ma v súčasnosti rastúci charakter. Je to hlavne vďaka lepšiemu prístupu k diagnostike a tak vieme deťom pomáhať už od raného veku. V uvedených charakteristikách sme sa stručne venovali základným prejavom Aspergerovho syndrómu, v realite týchto prejavov však môže byť aj viac. Ak stretneme niekoho, kto sa nám zdá divný, nespoločenský a komplikovaný, nemusíme ho hneď odsudzovať že je iný, len jeho mozog môže fungovať inak. Niektorí nadpriemerne inteligentní jednotlivci svojimi vedomostnými alebo pracovnými kvalitami vedia často veľmi užitočne vykompenzovať deficit v spoločenských interakciách a pre spoločnosť sú veľkým prínosom.

Referencie

 1. Belušková, D. & Šedibová, A.: Autizmus v praxi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-565-0184-9
 2. Boyd, B.: Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. 2016. Praha: Portál, ISBN: 978-80-262-1148-8
 3. Lisý, Ľ.: Pokroky v genetike neurovývojových porúch. In: Neurológia pre prax. Roč. 8, č. 4, s. 2016-2019. ISSN 1339-4223
 4. Medzinárodná klasifikácia chorôb – MKCH. 2021. NCZI.
 5. Ostatníková, D., Pivovarčiová, A., Hnilicová, S. & Babinská, K.: Manažment detí s autizmom. In: Pediatria pre prax. Roč. 15, č. 2, s. 81-85. ISSN 1339-4231
 6. Pešek, R.: Co často zajíma rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem. Libčice nad Vltavou: Pasparta Publishing. 2017. ISBN: 978-80-88163-65-7
 7. Sainsburyová, C.: Marťan na hřišti. Libčice nad Vltavou: Pasparta Publishing. 2016. ISBN: 978-80-905993-8-3
 8. Šuba, J.: 2016. Autizmus a poruchy autistického spektra z pohľadu pedopsychiatrie. In: Pediatria pre prax. Roč. 17, č. 4, s. 144-146. ISSN 1339-4231
 9. Thorová, K.: Výjimečné děti. Aspergerův syndrom. 2007. APLA Praha
 10. Thorová, K.: Poruchy autistického spektra. Tretie prepracované a rozšírené vydanie. 2016. Praha: Portál. ISBN: 978-80-262-0768-9

Zdieľať

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ďalšie články

Ľudia s PAS a sociálne vzťahy

„Na Zemi žijí lidé…“ kultová hláška s československého sci-fi filmu Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982). Návštevníci z kozmu v podaní Lasicu a Satinského zhromažďujú poznatky o živote ľudí na

čítaj ďalej »

Človek a rácio

Je človek vo svojej podstate racionálny? Niekedy ráno vstaneme z postele s dobrou náladou a niekedy sme rozladení. Môžeme sa pokúsiť vysvetliť si argumenty (samo-motivácia)

čítaj ďalej »

Asperger v škole

V ľudskej spoločnosti sme si vedomí, že kvalita a stupeň vzdelania významne zlepšujú možnosť získania kvalifikovanej práce a majú priamy vplyv aj na kvalitu nášho života. Byť

čítaj ďalej »

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm alebo 50 odtieňov sivej hmoty. Aspergerov syndróm podľa Národného centra zdravotníckych informácií vieme v rámci medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10-SK platnej k 1.7.2021 identifikovať ako poruchu

čítaj ďalej »

Učím, učíš, učíme

Človek sa učí v priebehu celého života, v útlom detstve sa učí pohybovať, komunikovať, poznávať svet, obliekať sa, začleniť sa do kolektívu v materskej škole, neskôr v školskej triede,

čítaj ďalej »

Prekážky tvorivosti

Tvorivosť, alebo produkovanie nových a hodnotných nápadov, riešení či myšlienok (Veselský, 2011) je v rámci ľudského bytia nevyhnutná potreba pre zabezpečenie rozvoja a pokroku ľudskej civilizácie.

čítaj ďalej »

Kvalita života ľudí s PAS

Živé organizmy sídliace na našej planéte majú zakódované – naprogramované reprodukčné vzorce. Od najmenších jednobunkových organizmov až po „pána tvorstva“ – človeka. Pri komplexnosti stavby

čítaj ďalej »

Pomôžeme Vám alebo niekomu z rodiny?

PRIATELIA

pre aktivity pomoci pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom sme založili občianske združenie TERATA, kam postupne presunieme celý obsah tejto sekcie. 

občianske združenie

Objavujeme v ľuďoch to najlepšie