DIVERSITY
EQUITY &
INCLUSION

Podpora rozmanitosti na pracovisku nie je len „ľúbivou“ aktivitou, ktorá firme vylepšuje obraz v očiach verejnosti.

diversity
01

Čo je to diverzita

Určite ste pravdepodobne počuli o „iniciatívach v oblasti rôznorodosti“ vo vašej organizácii.
Čo je to rôznorodosť? A prečo je tak dôležitá? 

Diverzita alebo rôznorodosť je pomenovanie pre rozdielnosť medzi ľuďmi.  Ako z nej môže  ťažiť vaša organizácia? Účinnou možnosťou je podpora inkluzívneho prostredia.

Podpora inkluzívneho prostredia nie je jednoduchá vďaka dvom existujúcim prístupom
k rozmanitosti. Tieto prístupy sú „asimilácia“ a „diferenciácia“.

objavuj

a

s

i

m

i

l

á

c

i

a

V organizáciách, ktoré pristupujú k rozmanitosti prostredníctvom asimilácie, ľudia zdôrazňujú skutočnosť, že „sme všetci rovnakí“. Asimilácia podporuje spravodlivé prijímanie do zamestnania, pretože manažéri sa usilujú o nábor rôznych zamestnancov.

Tento prístup má však aj veľkú nevýhodu: povzbudzuje každého, aby sa držal podnikovej kultúry a kódexov správania, ktoré definujú, ako vyzerať, konať a napredovať. Toto očakávanie jednotného správania vytvára tlak na zamestnancov, aby znížili rozdiely medzi sebou.
V organizáciách, ktoré uplatňujú diferencovaný prístup k rozmanitosti, ľudia prízvukujú skutočnosť, že „oslavujeme rozdiely“. Diferenciácia umožňuje spoločnostiam expandovať na nové a existujúce trhy porovnaním rôznych zamestnancov s vybranými zákazníckymi segmentmi, ktoré sa líšia podľa pohlavia, rasy, veku, etnicity, sociálno-ekonomického statusu a ďalších definujúcich charakteristík.

Diferenciácia má však aj významnú nevýhodu: zamestnanci môžu cítiť že sú zaškatuľkovaní. Môžu sa tiež cítiť vylúčení z príležitostí ležiacich mimo priestoru, do ktorého boli zaradení. Rovnako problematické je, že ich nápady sa nie vždy integrujú do bežnej práce ich spoločnosti.

d

i

f

e

r

e

n

c

i

á

c

i

a

i

n

k

l

ú

z

i

a

Pretože asimilácia a diferenciácia obsahujú vážne nedostatky, spoločnosti by urobili lepšie, keby prijali tretí prístup, ktorý presahuje dva existujúce spôsoby. Mnoho odborníkov v oblasti rozmanitosti považuje tento prístup za „inklúziu“. V spoločnosti, ktorá podporuje inklúziu, sú rôzne perspektívy zamestnancov začlenené do spôsobu podnikania a zmeny vecí k lepšiemu.
02

TYPY ROZMANITOSTI

Konkurenčná výhoda, ktorú poskytuje rozmanitá pracovná sila, sa stáva čoraz viac nevyhnutnou ako kedykoľvek predtým. V organizačnom prostredí rôznorodá pracovná sila zahŕňa zamestnancov rôznych:

Mnoho spoločností v súčasnosti pôsobí v početných regiónoch a krajinách. Manažéri musia pochopiť a preukázať rešpekt kultúrnym rozdielom, aby prilákali a motivovali rôznych zamestnancov z celého sveta, ako aj získali a udržali zákazníkov v mnohých oblastiach.

Počet obyvateľov v mnohých krajinách vzrástol a rozmanitosť sa odráža v pracovných skupinách.

So zrýchľujúcimi sa zmenami v obchodnom svete je pre (obchodné) spoločnosti čoraz ťažšie udržať si náskok. Tým, že spoločnosti umožnia zamestnancom, aby prispievali svojou originalitou do práce – vrátane ich rozdielov – majú väčšiu šancu udržať si náskok pred konkurenciou.

Hoci rozmanitosť ponúka hlavne výhody, môže predstavovať aj výzvy. Tým, že sa na pracovisku stretávajú ľudia s veľmi odlišnými presvedčeniami, hodnotami a prioritami, môžu vznikať konflikty.

g

l

o

b

a

l

i

z

á

c

i

a

naša ponuka poradenstva

Podpora rozmanitosti na pracovisku