ASSECO SPIN PUBLIC

Asseco SPIN Public

Informačný systém vyladený  
pre subjekty verejnej správy

Asseco SPIN Public zabezpečí spracovávanie údajov v reálnom čase, ľahkú dostupnosť údajov pre všetky subjekty v rámci kapitoly, jednoduchosť spracovania zdrojových dokladov.

Riešením je plnohodnotne zabezpečená centralizovaná správa systému a vytvorené možnosti na integráciu s inými externými systémami implementovanými vo verejnej správe (napr. systémy Štátnej pokladnice). Systémovo je zabezpečená dokonalá bezpečnosť dát a plné rešpektovanie všetkých doposiaľ schválených národných normatívov na budovanie informačných systémov verejnej správy.

Asseco SPIN Public spĺňa vysoké nároky na efektívne spracovanie, aktuálnosť a dostupnosť informácií bez ohľadu na veľkosť a typ organizácie subjektu verejnej správy. Riešenie ponúka najširšiu funkcionalitu a to nielen v oblastiach ekonomických a rozpočtových agend, ale aj v oblasti sumarizácie údajov a finančného riadenia. K tomu dopomáha najmä využívanie „hrubého klienta“ a webovej aplikácie iSPIN (cloudové riešenie).

Cloud a jeho výhody v praxi

Funkčnosti, ktoré zatraktívnili systém

Moduly systému Asseco Spin Public

Jadro

Asseco SPIN jadro je je ústredným bodom integrácie. Obsahuje všetky základné funkcionality. Patrí k nim administrácia, mandatnosť a reporting.

Účtovníctvo

Rieši všetky potreby spojené s účtovaním v akomkoľvek type spoločnosti a ponúka aj veľké množstvo špecifických pod-modulov.

Regionálna pokladnica

Modul je manažérskym nástrojom na sledovanie efektívnosti využívania finančných prostriedkov v kapitole. Skladá sa zo samostatných submodulov.

Logistika

Umožňuje spracovávanie skladových pohybov, objednávkový systém vo väzbe na rozpočet, evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr vrátane zálohových faktúr.

Majetok

Modul obsluhuje dlhodobý majetok, operatívnu evidenciu, export a import majetku, inventúru aj jeho prezentáciu.

Rozpočet

Modul zabezpečuje evidenciu a sledovanie príjmových a výdavkových položiek rozpočtu podľa platných funkčných, ekonomických klasifikácií, zdrojov financovania a programových klasifikácií.

Mzdy

Zastrešujú kompletnú správu miezd, prehľady a efektívne prepojenie s relevantnými modulmi a addonmi.

Moduly na mieru

Nenašli ste modul, ktorý potrebujete? Naprogramujeme ho priamo Vám na mieru.

Doplňujúce moduly

Ekosystém softvéru Asseco SPIN ponúka množstvo doplňujúcich modulov, ktoré poskytujú pokročilé funkčnosti presahujúce bežné ERP.

ASSECO SPIN PUBLIC

Preverené technológie
a štandardy

Základné technologické riešenie Asseco SPIN Public je založené na dvojvrstvovej architektúre Client/Server. Toto riešenie umožňuje zapisovať a zdieľať dáta veľkému počtu užívateľov a to v reálnom čase. Dvojvrstvová architektúra pozostáva z databázovej vrstvy postavenej na databáze Oracle a z aplikačnej a prezentačnej vrstvy postavenej na platforme Microsoft .NET Framework.

Systém Asseco SPIN Public je databázovo centrický, biznis-logika je implementovaná na úrovni databázy v databázových balíkoch, uložených procedúrach a funkciách. Podporovaná verzia databázy Oracle je minimálne vo verzii 11g.

Programovacím jazykom aplikačnej vrstvy a užívateľského prostredia je C#. Aplikácie využívajú aj komponenty tretích strán napríklad Infragistics NetAdvantage, JasperReports a pod.

Na zadávanie a spracovávanie údajov sa využíva nielen „hrubý klient“, ale aj webová aplikácia vytvorená podľa J2EE špecifikácie, ktorá je napísaná v jazyku JAVA a PL/SQL. Prevažná časť biznis logiky je napísaná v PL/SQL a zdieľaná so systémom organizácie, ktorý využíva „hrubého klienta“. Aplikácia je prevádzkovaná na aplikačnom serveri Apache Tomcat s pripojením na databázový server. Architektúra aplikácie je trojvrstvová:

Zostavy a tlačové výstupy je možné tvoriť pomocou nástroja JasperReports a aplikácia pre organizácie volá zostavy zostavy z Jasper servera.

Použité frameworky

Odporúčaná podpora webových prehliadačov

Odporúčaná podpora webových prehliadačov na mobilných zariadeniach (tabletoch)

Asseco SPIN Public pre pracovné stanice je prispôsobený všetkým verziám operačného systému Windows, vrátane podpory pre Windows 10 a 64-bit variantu.

Referencie

6 samosprávnych krajov (úrady a ich rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti), čo v číslach znamená cca 650 organizácií a 2000 užívateľov

Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie ako

Asseco SPIN

Slovenský ERP systém
Svetové parametre

0
KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV
0
FIREMNÝCH ZÁKAZNÍKOV
0
TALENTOVANÝCH ĽUDÍ