Teron Solutions, s.r.o.

IČO: 50 595 300
DIČ: 2120393935
IČ DPH: SK2120393935

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 115798/B


Bankové spojenie: SK68 1100 0000 0029 4103 1617 vedený v Tatra banka, a.s., TATRSKBX

ADRESA

Apollo Business Center II, Block E, 9th floor
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovakia