Teron Solutions, s.r.o. realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Všetci s rovnakými šancami (ukončený projekt)

trvanie projektu: 10/2019 – 7/2022
kód projektu ITMS2014+ 312041W436
výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.ia.gov.sk

Stručný popis projektu: Cieľom projektu s názvom “Všetci s rovnakými šancami” od spoločnosti Teron Solutions je cielene pomáhať pri aktívnom začlenení do spoločnosti s osobitým zreteľom na trh práce u osôb znevýhodnených skupín obyvateľstva (najmä skupiny ľudí, ktorí sú na trhu práce vnímaní ako problémoví – osoby nad 40 rokov, prekvalifikovaní, nadpriemerne vzdelaní, nadpriemerne inteligentní, ľudia s mentálnymi odlišnosťami ako napr. Aspergerov syndróm, ADHD) a to prostredníctvom hlavnej aktivity “Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce”. Plánujeme cielene podporovať rovnaké príležitosti na trhu práce u cieľovej skupiny jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Miestom realizácie projektu je Bratislavský samosprávny kraj.

Priestory a adresa poradenstva:
Apollo Business Center II, Blok E, 9 poschodie
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Pohotovostný režim:
Utorok a štvrtok, 8.00 – 12.00
podľa požiadaviek klienta