Teron Solutions, s.r.o. realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Všetci s rovnakými šancami (ukončený projekt)

trvanie projektu: 10/2019 – 7/2022
kód projektu ITMS2014+ 312041W436
výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.ia.gov.sk

Stručný popis projektu: Cieľom projektu s názvom “Všetci s rovnakými šancami” od spoločnosti Teron Solutions je cielene pomáhať pri aktívnom začlenení do spoločnosti s osobitým zreteľom na trh práce u osôb znevýhodnených skupín obyvateľstva (najmä skupiny ľudí, ktorí sú na trhu práce vnímaní ako problémoví – osoby nad 40 rokov, prekvalifikovaní, nadpriemerne vzdelaní, nadpriemerne inteligentní, ľudia s mentálnymi odlišnosťami ako napr. Aspergerov syndróm, ADHD) a to prostredníctvom hlavnej aktivity “Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce”. Plánujeme cielene podporovať rovnaké príležitosti na trhu práce u cieľovej skupiny jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Miestom realizácie projektu je Bratislavský samosprávny kraj.

Diverzita

Podpora rozmanitosti na pracovisku nie je len „ľúbivou“ aktivitou, ktorá firme vylepšuje obraz v očiach verejnosti

Kariérne poradenstvo

Aktívne začlenenie do spoločnosti s osobitým zreteľom na trh práce u osôb zo znevýhodnených skupín

Priestory a adresa poradenstva:
Apollo Business Center II, Blok E, 9 poschodie
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Pohotovostný režim:
Utorok a štvrtok, 8.00 – 12.00
podľa požiadaviek klienta