Teron Solutions, s.r.o.

Business Advisory, Digital Transformation & Sustainability

Teron Solutions, s.r.o.

IČO: 50 595 300
DIČ: 2120393935
IČ DPH: SK2120393935

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 115798/B
Bankové spojenie: SK68 1100 0000 0029 4103 1617 vedený v Tatra banka, a.s., TATRSKBX

Sídlo, Fakturačná adresa

Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava