Ekonomické poradenstvo

Našim klientom poskytujeme sofistikované a zrozumiteľné analýzy zložitých ekonomických problémov, ktoré im pomáhajú pochopiť problémy a príležitosti, ktorým čelia. Naša prax v oblasti ekonomického poradenstva je zapojená do širokej škály aktivít týkajúcich sa ekonomiky, financií a účtovníctva. Máme tiež rozsiahle skúsenosti v protimonopolných otázkach, fúziách a akvizíciách, v oceňovaní podnikov a vyhľadávaní nových akvizičných príležitostí.

Focus on your company.

Stop waisting time and and focus on Your company. We will tailor a short-term and long-term solution for You, Your bussines and Your needs.

01

Identifikácia
nových
akvizičných príležitostí

príprava a vykonananie due diligence

stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou, majetkovou a likvidačnou metódou

návrh financovania obstarania akvizícií, kontakt s finančnými domami

návrh prevádzkového financovania akvirovaných subjektov

návrh racionalizačných opatrení a harmonogram ich implementácie

02

Optimalizácia prevádzkových nákladov

optimalizácia existujúcich procesov

tvorba nových procesov a interných smerníc

návrh a implementácia nových kontrolných mechanizmov

príprava prevádzkových plánov použitia finančných prostriedkov a ich prioritizácia

zavedenie systému reportingu s ohľadom na potreby spoločnosti

zavedenie systému pravidelného vyhodnocovania odchýlok voči plánu

03

Príprava obchodných a finančných plánov

plán predaja, výnosov a nákladov

plán investícií

čistý pracovný kapitál

plán prevádzkového cash-flow

plán dlhodobého financovania