Teron Solutions

Jadrom filozofie LEAN je koncept „kaizen“ alebo neustále zlepšovanie. Cieľom neustáleho zlepšovania je eliminovať všetok odpad v procese dodávania hodnoty. Lean sa sústreďuje na zachovanie hodnoty s menšou prácou, s konečným cieľom poskytnúť zákazníkom dokonalú hodnotu prostredníctvom dokonalého procesu tvorby hodnoty, ktorý nemá žiadne straty. Deje sa tak prostredníctvom splnomocnenia každého jednotlivého pracovníka. 

Cieľ posilnenia je založený na myšlienke preukázania úcty k ľuďom. Úcta k ľuďom neznamená iba koncového zákazníka, môže zahŕňať pracovníkov, dodávateľov a spoločnosť. Cieľom je maximalizovať ľudský potenciál tým, že sa pracovníkom umožňuje neustále zlepšovať svoju prácu.

Lean, história, princípy

Lean bol predtým považovaný za súbor nástrojov a techník, dnes sa však všeobecne uznáva ako základná biznis filozofia. Lean nemožno obmedziť na súbor pravidiel alebo nástrojov. Musí sa k nemu pristupovať ako k systému myslenia a správania, ktorý je zdieľaný v celom toku hodnôt.

Kaizen – Continuous Improvement

Kaizen doslova znamená zlepšenie – zlepšenie vášho osobného a pracovného života. Keď spoločnosť prijme Kaizen, snaží sa zlepšovať svoje procesy malými, ale zmysluplnými spôsobmi. A nie sú to len jednorazové vylepšenie, ale zaviaže sa k excelentnosti neustálym testovaním a zlepšovaním pracovných postupov.

Princíp 5S

Každý článok výrobného reťazca zohráva dôležitú úlohu v kvalite a je preto nevyhnutné eliminovať akékoľvek druhy plytvania. Táto cesta povzbudzovania a zdôrazňovania nevyhnutnosti každého človeka na tvorbe pridanej hodnoty vedie k zvyšovaniu hrdosti zamestnancov na svoju prácu, čo vyvoláva ďalšie pozitívne efekty.

8 typov plytvania

Pôvodných sedem typov plytvania (Muda) definoval Taiichi Ohno, hlavný inžinier spoločnosti Toyota, ako súčasť výrobného systému TOYOTA PRODUCTION SYSTEM. Ôsme plytvanie nevyužitých talentov alebo zručností pracovníkov bol zavedený neskôr v 90. rokoch, keď bol v západnom svete prijatý systém výroby TPS.

Cenník

Základné školenie
149 €
2 hodiny
História a princípy
Toyota Production System (TPS)
Lean Six Sigma
PDCA cyklus
Workshop
399 €
3 + 3 hodiny
KAIZEN
Muda, Mura, Muri
TIMWOODS
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke
Implementácie
500 €
každý MD
Identifikáca a eliminácia zbytočností
Splnomocnenie tímu
Schoponosť vidieť celok
Mapovanie toku hodnoty