Keď Scrum nefunguje

Scrum je nepochybne jedným z najobľúbenejších agilných prístupov pre vývoj produktov, najmä vo svete softvéru. Vo svojej podstate Scrum podporuje adaptívne plánovanie, evolučný vývoj, rýchle dodanie a neustále zlepšovanie produktu aj procesov. Aj napriek jeho povestnej efektivite a flexibilite však existujú určité prípady, keď Scrum nemusí fungovať tak, ako má. V tomto článku si ukážeme niekoľko príkladov, kedy Scrum môže zlyhať, a ako sa s takýmito problémami vysporiadať.

1. Absencia jasnej vízie alebo cieľa

Jedným z kľúčových dôvodov, prečo Scrum nemusí fungovať, je absencia jasnej vízie alebo cieľa. Scrum do značnej miery závisí od schopnosti Product Ownera jasne formulovať, aké sú potreby zákazníkov. Až potom Scrum tím tvorí plán, ako tieto potreby naplniť a delí tieto ciele na menšie úlohy.

Bez jasnej vízie môže tím ľahko stratiť smer. Pokiaľ Product Owner nie je schopný poskytnúť jasnú víziu a ciele produktu, Scrum sa veľmi pravdepodobne ukáže ako neefektívny.

2. Neinkluzívna tímová komunikácia

Scrum je založený na otvorenej komunikácii a tímovej spolupráci . V Scrume sa od každého člena tímu očakáva aktívna účasť, zdieľanie nápadov a spoločné rozhodovanie. To sa na prvý pohľad môže zdať ako nič prevratné, ale v mnohých firmách to tak nie je. Bežnou zlou praxou je vylúčenie testerov, dizajnérov alebo iných rolí z procesu.

To ale nie je Scrum. Produkt tvorí celý tím a je dôležité, aby ako tím aj pracoval – nie ako jednotlivci. Pokiaľ tímu chýba efektívna komunikácia alebo sa jeho členovia nezapájajú kolektívne, nemusí Scrum priniesť požadované výsledky.

3. Zametanie problémov pod koberec

Môže ísť o prípad, keď niektorí členovia tímu problémy nepriznajú, neriešia ich, jednoducho ich zamlčia alebo ich neefektívne riešia ako jednotlivci.

Pre odbúranie týchto problémov je nutné podporovať bezpečnú kultúru dôvery v tíme. Kľúčová je podpora otvorenosti a transparentnosti, keď sa členovia tímu cítia dobre a môžu predkladať problémy bez obáv z následkov alebo odsúdenia tímu. Takto sa nielen zabráni tomu, aby drobné problémy prerástli na veľké, ale tiež sa tak kultivuje prostredie podporujúce spoluprácu.

4. Netransparentné priority

Členovia si môžu tímovú komunikáciu vysvetľovať rôzne kvôli neuvedeniu do kontextu alebo nejasnostiam. Nemusia úplne chápať význam určitej práce, čo vedie k nesprávnemu stanoveniu priorít alebo oneskoreným reakciám.

To je obzvlášť náročné v remote tímoch, kde virtuálna komunikácia môže niekedy viesť k nedorozumeniu alebo pocitu vylúčenia z tímu.

V takom prípade môžu byť cenným zdrojom informácií Scrum Boards – na nich môže každý jasne komunikovať postup svojej práce zvyšku tímu. Je to spôsob, ako podporovať transparentnosť v tíme.

Užitočnosť Scrum boardov a pravidelných schôdzok však naplno využije svoj potenciál iba v spojení s tímovou kultúrou, ktorá si cení otvorené a úprimné rozhovory.

Podpora pracovného prostredia, kde sú členovia tímu povzbudzovaní ku kladeniu otázok, hľadaniu ich vysvetlení a otvorenej diskusii o problémoch, nielenže znižuje pravdepodobnosť skreslenej komunikácie, ale taktiež umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie riešenie prípadných problémov.

5. Nepochopenie roly Scrum Mastera

Scrum môže byť kontraproduktívny, pokiaľ tím alebo organizácia nechápe alebo si zle vysvetlí jeho princípy a roly. Niektorí môžu napríklad Scrum Mastera vnímať ako projektového manažéra alebo vedúceho tímu, čo nie je správne.

Rovnako tak môže byť Scrum Master mylne považovaný za technického experta, za náhradu Product Ownera alebo za prísneho strážcu Scrumových princípov.

Scrum Master tu nie je pre micromanagement, ale aby uľahčoval komunikáciu a zvyšoval tak efektivitu a zodpovednosť tímu, pomáhal odstraňovať prekážky a zabezpečoval, aby sa tím stále viac organizoval sám. Dohľadom na pravidlá Scrum Master pomáha tímom, aby implementácia Scrumu prebiehala čo najlepšie a každý z nej mal prospech.

Kombináciou odborných znalostí a vedenia Scrum Mastera s vhodným nástrojom môžu tímy budovať produktívne prostredie, zlepšiť komunikáciu a dosiahnuť tak dobré výsledky.

6. Nedostatočné zapojenie členov tímu alebo zdrojov

Scrum funguje len vtedy, keď sa celý tím zaviaže k tomu, že v danom časovom rámci splní cieľ vychádzajúci z potrieb zákazníka. Pokiaľ tím nie je dostatočne odhodlaný alebo mu chýbajú potrebné zručnosti či zdroje, môže Scrum zlyhať.

Organizácia musí zabezpečiť, aby Scrum tímy mali k dispozícii zodpovedajúce zdroje a znalosti, a ich členovia musia byť naladení na produkt aj na seba navzájom. Tu prichádzajú na rad Scrumové rituály ako sú každodenné stand-upy, plánovanie šprintov a retrospektívy. Tie poskytujú cenné príležitosti pre tímovú spoluprácu, komunikáciu a výmenu nápadov.

7. Pridávanie ďalších stĺpcov na kanban

Scrum nepredpisuje, ako nastaviť tímový Sprint Board. Zo skúsenosti však vieme, že keď začnú pribúdať stĺpce, môže to potenciálne znížiť výhody Scrumu v jeho najčistejšej podobe.

Aj keď sa niektoré úpravy boardu môžu zdať prínosné pre splnenie špecifických potrieb tímu alebo zlepšenie dohľadu nad prácou, s každým ďalším stĺpcom hrozí rozdrvenie základných princípov Scrumu.

To môže viesť k zvýšeniu zložitosti a tak sa môže stratiť sústredenie, ktoré Scrum zdôrazňuje. Môže to obmedziť schopnosť tímu spolupracovať a byť zodpovedný ako celok.

Za dokončenie produktového Backlogu je zodpovedný celý tím bez ohľadu na roly jednotlivcov. Preto sa neodporúčajú stĺpce zamerané na roly (napríklad „Testovanie“), pretože tak vytvárajú dojem, že ostatní členovia tímu nie sú zodpovední za dokončenie úloh v nich obsiahnutých.

To navyše často vedie k vytváraniu „zabudnutého stacku produktového Backlogu“ a narúša to flexibilitu aj efektivitu celého procesu.

Záver

Hoci je Scrum efektívna metodológia s preukázateľnými výsledkami, môže sa ukázať ako neefektívna, pokiaľ je tímová spolupráca zle riadená alebo sú jej kladené prekážky. Pre organizácie používajúce Scrum je tak zásadné pochopiť tieto potenciálne úskalia a aktívne ich riešiť, aby maximalizovali účinnosť tejto agilnej metódy.

Autor: Ján Pavera