8 typov plytvania

Pôvodných sedem typov plytvania (Muda) definoval Taiichi Ohno, hlavný inžinier spoločnosti Toyota, ako súčasť výrobného systému TOYOTA PRODUCTION SYSTEM. 

Ôsme plytvanie nevyužitých talentov alebo zručností pracovníkov bol zavedený neskôr v 90. rokoch, keď bol v západnom svete prijatý systém výroby TPS.

Vo výsledku sa týchto 8 typov plytvania bežne označuje ako  “TIMWOODS”.

Transport – Doprava

Plytvanie v doprave zahŕňajú pohyb osôb, nástrojov, inventáru, vybavenia alebo výrobkov ďalej, ako je potrebné. Nadmerný pohyb materiálu môže viesť k poškodeniu produktu a vzniku chýb. Nadmerný pohyb osôb a zariadení môže navyše viesť k zbytočnej práci, väčšiemu opotrebovaniu a vyčerpaniu.
V kancelárii by pracovníci, ktorí navzájom spolupracujú, mali byť často blízko seba. V továrni by materiály potrebné na výrobu mali byť ľahko dostupné v mieste výroby a malo by sa zabrániť dvojitej alebo trojitej manipulácii s materiálmi.
Niektoré z protiopatrení v súvislosti s dopravným odpadom zahŕňajú vývoj výrobnej linky v tvare U, vytváranie toku medzi procesmi a eliminácia nadprác v medzikrokoch.

Inventory – Zásoby

Často je ťažké premýšľať o nadbytočných zásobách ako o odpade. V účtovníctve sa zásoby vnímajú ako majetok a dodávatelia často poskytujú zľavu za väčšie nákupy. Ale mať viac inventára, ako je potrebné na udržanie stabilného toku práce, môže viesť k problémom ako defekty produktu alebo poškodenia materiálov, väčšieho dodacieho času vo výrobnom procese a neefektívneho rozdelenia kapitál.
Nadmerná inventarizácia môže byť spôsobená nadmerným nákupom, nadmernou výrobou v medzikrokoch alebo výrobou viac produktov, ako zákazníci potrebujú . Nadmerný inventár zabraňuje odhaleniu včasných problémov súvisiacich s výrobou, pretože defekty potrebujú čas, aby sa nahromadili a aby sa následne zistili. V dôsledku toho bude na odstránenie chýb potrebných viac práce.
Niektoré protiopatrenia týkajúce sa zásob zahŕňajú: nákup surovín iba v prípade potreby a v potrebnom množstve, zníženie vyrovnávacích zásob medzi výrobnými krokmi a vytvorenie systému, aby sa zabránilo nadmernej produkcii.

Motion – Pohyb

Plytvanie v pohybe zahŕňa akýkoľvek zbytočný pohyb osôb, vybavenia alebo strojov. To zahŕňa chôdzu, zdvíhanie, dosahovanie, ohýbanie sa. Úlohy, ktoré si vyžadujú nadmerný pohyb, by sa mali prepracovať, aby sa zlepšila práca personálu a zvýšila úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti.
V kancelárii môže premárnený pohyb zahŕňať chôdzu, siahanie po materiáloch, vyhľadávanie súborov, prerátavanie zásob, aby sa zistilo, čo je potrebné, nadmerné kliknutia myšou a dvojité zadávanie údajov.Výrobný odpad z pohybu môže zahŕňať opakované pohyby, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu pre zákazníka, siahanie po materiáloch, kráčanie za získaním nástroja alebo materiálov a úpravy produktu po jeho inštalácii.
Niektoré protiopatrenia týkajúce sa pohybu zahŕňajú zabezpečenie dobrého usporiadania pracovného priestoru, umiestnenie zariadenia do blízkosti výrobného miesta a umiestnenie materiálov do ergonomickej polohy.

Waiting – Čakanie

Plytvanie z čakania sú ľudia čakajúci na materiál alebo nástroje a nečinné zariadenia. Čakacia doba je často spôsobená nerovnomernosťou vo výrobných bodoch a môže viesť k nadmerným zásobám a produkcii.
V kancelárii môže plytvanie zahŕňať prestoj, kým ostatní odpovedia na e-mail, súbory čakajúce na kontrolu, neefektívne stretnutia či čakanie na načítanie programu v počítači.
Vo výrobnom zariadení môže plytvanie spočívat v čakaní na príchod materiálu, na správne pokyny na začatie výroby prípadne dostatočné vybavenie na prácu.
Niektoré protiopatrenia zahŕňajú navrhovanie procesov na zabezpečenie nepretržitého toku, nastavenie pracovneho zaťaženia pomocou štandardizovaných pracovných pokynov a vývoj flexibilných kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa môžu rýchlo prispôsobiť pracovným požiadavkám.

Overproduction – Nadvýroba

K nadmernej produkcii dochádza pri výrobe výrobku pred tým, ako sa vyžiada alebo je potrebný. Môže byť lákavé vyrobiť čo najviac výrobkov, ak je nečinný čas pracovníka alebo zariadenia. Namiesto toho, aby sa výrobky vyrábali iba vtedy, keď sú potrebné podľa filozofie „Just In Time“, spôsob „Just In Case“ spôsobuje množstvo problémov vrátane neplynulému toku práce, zvýšeniu nákladov na skladovanie, skrytiu defektov, ktoré si vyžadujú viac kapitálových výdavkov na financovanie výrobného procesu a nadmerné dodacie lehoty. Okrem toho nadmerná výroba produktu tiež vedie k zvýšeniu pravdepodobnosti, že produkt alebo množstvá vyrobených výrobkov presahujú požiadavky zákazníkov.
V kancelárskom prostredí by nadmerná výroba mohla zahŕňať vytváranie ďalších kópií a správ, ktoré nikto nečíta, poskytovanie viac informácií, ako je potrebné, a poskytovanie služieb skôr, ako je zákazník pripravený. Nadprodukcia výroby zahŕňa výrobu väčšieho množstva výrobkov, ako sa vyžaduje, alebo výroby výrobkov vo väčších dávkach, ako je potrebné.
Existujú tri protiopatrenia týkajúce sa nadprodukcie. Použitie taktu zaručuje rovnomernosť výroby medzi výrobnými bodmi. Skrátenie doby nastavenia umožňuje výrobu malých výrobných dávok. Pomocou systému ťahu alebo použitia systému „Kanban“ môžete ovládať množstvo parciálnej práce.

Over-processing – Nadmerné spracovanie

Nadmerné spracovanie znamená urobenie viac práce, pridanie ďalších komponentov alebo viac krokov v produkte alebo službe, ako požaduje zákazník. Pri výrobe by to mohlo zahŕňať použitie zariadení s vyššou presnosťou, ako je potrebné, používanie komponentov s vlastnosťami nad rámec toho, čo sa vyžaduje, príprava viac typov analýzy, ako je potrebné, úprava komponentov po nainštalovaní a viac funkcií, ako bolo potrebné.
V kancelárii môže nadmerné spracovanie zahŕňať generovanie podrobnejších správ, ako je potrebné, zbytočné kroky v nákupnom procese, vyžadovanie zbytočných podpisov v dokumente, dvojité zadávanie údajov, vyžadovanie viacerých formulárov, ako je potrebné, a uskutočnenie ďalšieho kroku v pracovnom postupe.
Jednoduchým spôsobom, ako čeliť nadmernému spracovaniu, je porozumieť pracovným požiadavkám z hľadiska zákazníka. Vždy majte na pamäti zákazníka pred začiatkom práce, produkujte na úroveň kvality a očakávania, ktoré si zákazník želá, a urobte iba potrebné množstvá.

Defects – Chyby

Chyby nastávajú keď produkt nie je vhodný na použitie. Zvyčajne to vedie k prepracovaniu alebo zošrotovaniu. Oba výsledky sú zbytočné, pretože zvyšujú náklady na prevádzku bez toho, aby priniesli zákazníkovi akúkoľvek hodnotu.
Treba vyhľadať najčastejšiu chybu a zamerať sa na ňu. Definujte postup zisťovania abnormalít a neprepúšťajte počas výrobného procesu žiadne chybné položky. Prepracujte proces tak, aby nenastávali chyby. Štandardizujte prácu na zabezpečenie konzistentného výrobného procesu bez chýb.

Skills – Zručnosti

K plytvaniu nevyužitého ľudského talentu a vynaliezavosti dochádza, keď organizácie oddeľujú úlohu manažmentu od zamestnancov. V niektorých organizáciách je zodpovednosťou manažmentu plánovanie, organizácia, kontrola a inovácia výrobného procesu. Úlohou zamestnanca je jednoducho riadiť sa pokynmi a vykonávať prácu podľa plánu. Nezapojením vedomostí a odborných znalostí pracovníka je ťažké procesy vylepšiť. Dôvodom je skutočnosť, že ľudia, ktorí vykonávajú prácu, sú tí, ktorí sú schopní identifikovať problémy a vyvinúť pre ne riešenia.
V kancelárii by nevyužité talenty mohli zahŕňať nedostatočné školenie, slabé stimuly, nepožadovanie spätnej väzby od zamestnancov a umiestňovanie zamestnancov na pozície pod ich zručnosťami a kvalifikáciou. Vo výrobe je toto plytvanie viditeľné vtedy, keď sú zamestnanci slabo vyškolení, zamestnanci, ktorí nevedia, ako efektívne prevádzkovať vybavenie, keď majú zamestnanci nesprávny nástroj na prácu, a keď nie sú vyzvaní, aby prišli s nápadmi na zlepšenie práce.